วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เรียนภาษาอังกฤษ กับแกรมม่า present simple

หลักการ จำ สำคัญ คือ ประธาน + กริยา มักจะเป็นเรื่องราวทั่วๆไป สิ่งที่ทำจนคุ้นเคย

1. present simple พูดถึงสิ่งทั่วๆไป สิ่งที่ทำเป็นประจำ ซ้ำๆ โดยไม่ได้คำนึงว่าขณะนั้นกำลังกระทำสิ่งนั้นๆอยู่หรือไม่ เช่น

The earth goes round the sun.

  พระอาทิตย์-1

แทรกหลักการง่ายๆ ประธาน + กริยา

I/you/we/they + กริยา ไม่ ต้องเติม s/es

He/she/it + กริยา เติม s/es

2. ประโยคคำถาม หรือ ปฎิเสธ do/does

I/you/we/they + do

He/she/it + does

ตัวอย่างประโยค

Where do you come from?

การใช้ do เป็นกริยาหลัก

what do you do?

3 ประโยคที่ทำซ้ำๆ บ่อย ตัวอย่างเช่น

I get up at 8 o’clock evety morning.

4 ใช้กับการสัญญา(I promise ….) ใช้กับการเสนอแนะ(I suggest ……),ขอโทษ(I apologise….),แนะนำ(I advise),ย้ำ(I insist),เห็นด้วย(I agree),ปฎิเสธ(I refuse …)

เช่น เมื่อเรามาสาย เราก็จะแก้ตัวกับหัวหน้า ว่า

I promise I won’t be late.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น