วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เรียนรู้การ แปลภาษาอังกฤษ วันลอยกระทง พร้อมแนะนำสถานที่ ลอยกระทงออนไลน์

เรียนรู้การ แปลภาษาอังกฤษ วันลอยกระทง พร้อมแนะนำสถานที่ ลอยกระทงออนไลน์

            Loy Krathong Day is one of the most popular festivals of Thailand celebrated annually on the Full-Moon Day of the Twelfth Lunar Month.  It takes place at a time when the weather is fine as the rainy season is over and there is a high water level all over the country.                                                                                                                        The word “Loy” means “to float”, and “Krathong” means lotus-shaped vessel made of banana leaves. Loy Krathong is, therefore the floating of an illuminated leaf bowl.  But nowadays some krathongs are made of coloured paper.  A krathong usually contains a candle, three joss sticks, some flowers and coins.                                                                                                      The history of Loy Krathong Festival is slightly obscure.  First, it is to ask for apology from the water goddess for having used and sometimes made rivers and canals dirty.  Second, it is to offer flowers, candles and joss sticks as a tribute to the footprint of Lord Buddha on the sandy beach of the Nammatha River in India.  Third, it is to show gratitude to the Phra Mae Kong Ka or Mother of Water.  Fourth, it is to wash away the previous year’s misfortunes.
Vocabulary
vessel (n.)    ภาชนะ,  เรือ
obscure (adj.)  คลุมเครือ
apology (n.)  การขออภัย
tribute (n.)   เครื่องบรรณาการ
gratitude (n.)  ความกตัญญู
misfortune (n.)   โชคร้าย
consort (n.)  ชายา, หม่อม
sin (n.)  บาป, ความชั่วร้าย
suffering (n.) ความทุกข์ทรมาน
firework (n.)  ดอกไม้ไฟ

ค้นหาคำศัพท์เพิ่มเติมที่นี่ --> พจนานุกรม

           The ceremony is believed to have originated in the time of King Ramkhamhaeng of Sukhothai, the first capital of Thailand, and to have been started by Nang Nophamas or Tao Sri Chulalak, the Brahman consort of the King.  She was the first person who introduced “Krathongcherm”, the banana leaf krathong in the form of lotus blossom on the festival night.    The festival starts in the evening when there is a full moon in the sky.  People carry their krathongs to the river and canals.  After lighting candles and joss sticks and making a wish, they gently place the krathongs on the water and let them drift away till they go out of sight.  It is believed that krathongs carry away their sins and bad luck, and happiness will come to them.  Indeed, it is the time to be joyful and happy as the sufferings are floated away.                                                                                                      
          The festival includes a contest of Krathong-making, the Nophamas Queen Contest, local games and performances, entertainment programs and firework displays.  The Loy Krathong song contributes to the romantic atmosphere of this occasion. 


Fireworks and large rafts on the Chao Phraya River, Loi Krathong Festival of Light, Bangkok, November 2004
Loi Krathong takes place on the evening of the full moon of the 12th month in the traditional Thai lunar calendar. In the western calendar this usually falls in November.
Loi literally means 'to float,' while krathong refers to the lotus-shaped receptacle which can float on the water. Originally, the krathong was made of banana leaves or the layers of the trunk of a banana tree or a spider lily plant. A krathong contains food, betel nuts, flowers, joss sticks, candle and coins. Modern krathongs are more often made of bread or styrofoam. A bread krathong will disintegrate in a few a days and be eaten by fish and other animals. The traditional banana stalk krathongs are also biodegradable, but styrofoam krathongs are frowned on, since they are polluting and may take years to disappear. Regardless of the composition, a krathong will be decorated with elaborately-folded banana leaves, flowers, candles and incense sticks. A low value coin is sometimes included as an offering to the river spirits. During the night of the full moon, Thais will float their krathong on a river, canal or a pond lake. The festival is believed to originate in an ancient practice of paying respect to the spirit of the waters. Today it is simply a time to have fun.
Governmental offices, corporations and other organizations usually create big decorated rafts. There are also local and officially organised raft competitions, regarding its beauty and craftsmanship. In addition, there are also fireworks and beauty contests during the celebration of the festival.
The origins of Loi Krathong are stated to be in Sukhothai, but recently scholars have argued that it is in fact an invention from the Bangkok period.According to the writings of H.M. King Rama IV in 1863, the originally Brahmanical festival was adapted by Buddhists in Thailand as a ceremony to honour the original Buddha, Siddhartha Guatama. Apart from venerating the Buddha with light (the candle on the raft), the act of floating away the candle raft is symbolic of letting go of all one's grudges, anger and defilements, so that one can start life afresh on a better foot. People will also cut their fingernails and hair and add them to the raft as a symbol of letting go of the bad parts of oneself. Many Thai believe that floating a raft will bring good luck, and they do it to honor and thank the Goddess of Water, Phra Mae Khongkha (Thai: พระแม่คงคา).
The beauty contests that accompany the festival are known as "Nopphamat Queen Contests". According to legend, Nang Nopphamat (Thai: นางนพมาศ; alternatively spelled as "Noppamas" or "Nopamas") was a consort of the Sukothai king Loethai (14th century) and she had been the first to float a decorated raft. However, this is a new story which was invented during the first part of the 19th century. There is no evidence that a Nang Nopphamat ever existed. Instead it is a matter of fact that a woman of this name was instead the leading character of a novel released during the end of the reign of King Rama III – around 1850. Her character was written as guidance for all women who wished to become civil servants.
Kelantan in Malaysia also celebrates the same celebration, especially in the Tumpat area. The ministry in charge of tourism in Malaysia recognises it as an attraction for tourists. Many people visit the celebration each year.

Yi Peng


Thousands of Khom Loi in Mae Cho,
Loi Krathong coincides with the  (northern Thai) festival known as "Yi Peng"ยี่เป็ง). Due to a difference between the old Lanna calendar and the Thai calendar, Yi Peng is held on a full moon of the 2nd month of the Lanna calendar ("Yi" meaning "2nd" and "Peng" meaning "month" in the Lanna language). A multitude of -style  (khom loi (โคมลอย), literally: "floating lanterns") are launched into the air where they resemble large flocks of giant fluorescent jellyfish gracefully floating by through the sky. The festival is meant as a time for tham bun (: ทำบุญ), to make. People usually make khom loi from a thin fabric, such as rice paper, to which a candle or fuel cell is attached. When the fuel cell is lit, the resulting hot air which is trapped inside the lantern creates enough lift for the khom loi to float up in to the sky. In addition, people will also decorate their houses, gardens and temples with khom fai (โคมไฟ): intricately shaped paper lanterns which take on different forms. Khom thue (โคมถือ) are lanterns which are carried around hanging from a stick, khom khwaen (โคมแขวน) are the hanging lanterns, and khom pariwat (โคมปริวรรต) which are placed at temples and which revolve due to the heat of the candle inside. The most elaborate Yi Peng celebrations can be seen in  the ancient capital of the former Lanna kingdom, where now both Loi Krathong and Yi Peng are celebrated at the same time resulting in lights floating on the waters, lights hanging from trees/buildings or standing on walls, and lights floating by in the sky. The tradition of Yi Peng was also adopted by certain

ประวัติวันลอยกระทงและการแนะนำสถานที่ ลอยกระทงออนไลน์ พอสังเขป
เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยส่วนใหญ่ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือเดือนยี่(เดือนที่ 2) ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา"มักจะ" ตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อ พระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป
ในวันลอยกระทง

              ผู้ คนจะพากันทำ "กระทง" จากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตบแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน ปักธูปเทียน และนิยมตัดเล็บ เส้นผม หรือใส่เหรียญกษาปณ์ลงไปในกระทง แล้วนำไปลอยในสายน้ำ (ในพื้นที่ติดทะเล ก็นิยมลอยกระทงริมฝั่งทะเล) เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ไป นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทง เป็นการบูชาพระแม่คงคาด้วย


ประเพณีลอยกระทงในแต่ละท้องถิ่น

             ลอยกระทง ภาคเหนือตอนบน นิยมทำโคมลอย เรียกว่า "ลอยโคม" หรือ "ว่าวฮม" หรือ "ว่าวควัน" ทำจากผ้าบางๆ แล้วสุมควันข้างใต้ให้ลอยขึ้นไปในอากาศอย่างบอลลูน ประเพณีของชาวเหนือนี้เรียกว่า "ยี่เป็ง" หมายถึงการทำบุญในวันเพ็ญเดือนยี่(ซึ่งนับวันตามแบบล้านนา ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองในแบบไทย)


จังหวัดตาก จะลอยกระทงขนาดเล็กทยอยเรียงรายไปเป็นสาย เรียกว่า "กระทงสาย"


จังหวัดสุโขทัย ขบวนแห่โคมชักโคมแขวน การเล่นพลุตะไล ไฟพะเนียง


ลอยกระทง ภาคอีสานจะตบแต่งเรือแล้วประดับไฟ เป็นรูปต่างๆ เรียกว่า "ไหลเรือไฟ"


ลอยกระทง กรุงเทพฯ จะมี งานภูเขาทอง เป็นรูปแบบงานวัด เฉลิมฉลองราว7-10วัน ก่อนงานลอยกระทง และจบลงในช่วงหลังวันลอยกระทง


ลอยกระทง ภาคใต้ อย่างที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาก็มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ นอกจากนั้น ในจังหวัดอื่นๆ ก็จะจัดงานวันลอยกระทงด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ในแต่ละท้องถิ่นยังอาจมีประเพลอยกระทงที่แตกต่างกันไป และสืบทอดต่อกันเรื่อยมา

แนะนำสถานที่ ลอยกระทงออนไลน์

ประวัติ
              เดิมเชื่อกันว่าประเพณีลอยกระทงเริ่มมีมาแต่สมัยสุโขทัย ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง โดยมีนางนพมาศ เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก โดยแต่เดิมเรียกว่าพิธีจองเปรียง ที่ลอยเทียนประทีป และนางนพมาศได้นำดอกโคทม ซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสองมาใช้ใส่เทียนประทีป แต่ปัจจุบันมีหลักฐานว่าไม่น่าจะเก่ากว่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยอ้างอิงหลักฐานจากภาพจิตรกรรมการสร้างกระทงแบบต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่ 3


ปัจจุบันวันลอยกระทงเป็นเทศกาลที่สำคัญของไทย
              ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเที่ยวปีละมากๆ ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวมักจะเป็นช่วงต้นฤดูหนาว และมีอากาศดี ในวันลอยกระทง ยังนิยมจัดประกวดนางงาม เรียกว่า "นางนพมาศ"

ความเชื่อเกื่ยวกับวันลอยกระทง
# เป็นการขอขมาพระแม่คงคา ที่มนุษย์ได้ใช้น้ำ ได้ดื่มกินน้ำ รวมไปถึงการทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในแม่น้ำ
# เป็นการสักการะรอยพระพุทธบาท ที่พระพุทธเจ้าทรงได้ประทับรอยพระบาทไว้หาดทรายแม่น้ำนัมมทานที ในประเทศอินเดีย
# เป็นการลอยความทุกข์ ความโศกรวมถึงโรคภัยต่างๆ ให้ลอยไปกับแม่น้ำ
# ชาวไทยในภาคเหนือมีความเชื่อว่า การลอยกระทงเป็นการบูชาพระอุปคุต ตามตำนานเล่าว่า พระอุปคุตทรงสามารถปราบพญามารได้
แนะนำสถานที่ ลอยกระทงออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น