วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เรียนภาษาอังกฤษ ด้วย Part Of Speeches ตอนที่ 1

เรียนภาษาอังกฤษ ด้วย Part Of Speeches
1. Noun (คำนาม)
2. Pronoun (สรรพนาม)
3. Adjective (คุณศัพท์)
4. Verb (คำกิริยา)
5. Adverb(คำกิริยาวิเศษณ์)
6.Preposition(บุพบท)
7.Conjunction(คำสันธาน)
8.Interjection(คำอุทาน)

Noun คำนาม คือคำที่ใช้เรียก ชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ คุณสมบัติ สถานการณ์ การกระทำ
Article ใช้นำหน้า คำนาม
- Indefinite Article --> a, an
- Definite Article ---> the
1. A --> ใช้กับนามนับได้เอกพจน์ ตัวอย่าง A boy is running (เด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังวิ่ง), He is a teacher.(เขาเป็นครูคนหนึ่ง)
2. a + noun ที่อักษรตัวแรกเป็นพยัญชนะ ตัวอย่างเช่น a European, a union, a uniform, a university
3. an + นามนับได้เอกพจน์ ตัวอักษรตัวแรกเป็นสระ an animal, an orange
    an + นามที่ตัวอักษรตัวแรกออกเสียงเหมือนสระ an honesty
4. a,an + อาชีพ ---> hero , genius, fool, thief,liar,a doctor, a pilot, a hero
5. a, an + อัตราต่อ 1 หน่วย ---> an hour , a day
6. a, an + adj ขยายนาม (มีหรือไม่ก็ได้) ตัวอย่างเช่น
    (such,many,quite,rather,what) + a,an + adj + noun
    ตัวอย่างเช่น many artists can do that , I have never eaten such a good meal
7. a,an + noun เอกพจน์
   (so,too,how,as) + adj + a,an + noun เอกพจน์
    - we didn't expect so great a crowd. (พวกเราไม่คิดว่าผู้คนจะมามากขนาดนี้)
    - This is too hard a job for him. นี่เป็นงานที่หนักเกินไปสำหรับเขา
    - How beautiful a girl she is. หล่อนเป็นผู้หญิงที่สวยอะไรอย่างนี้

-->
เขียนโดย : เรียนภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, แปลภาษา,

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น